Baga Infiltration och markbädd

Beroende på vilken marktyp som finns där bädden skall anläggas väljs antingen en infiltration eller en markbädd. Alla BAGA infiltrationer och markbäddar, oavsett vilken typ av reningsanläggning de anläggs efter, byggs upp av bioModuler och spridarplattor. Biomodulens funktion är att förbättra syresättningen av den bakteriekultur som reducerar föroreningar i hushållets avloppsvatten (d.v.s vatten från bad, dusch, tvätt, disk och toalett). Man kan säga att BAGA biomoduler optimerar naturens reningsprocess; samma biomassa som finns i sand- och makadamlagret under bädden, växer på biomodulens ytstruktur. Processen i biomassan bryter ner de föroreningar som finns i avloppsvattnet.


I anslutning till bädden anläggs en slamavskiljare som tar hand om de partikulära föroreningar som bädden inte kan bryta ner. Från slamavskiljaren rinner vattnet med självfall, men det kan med fördel pumpas – det gynnar både reningsfunktionen och bäddens livslängd. Spridarrören som ligger utmed biomodulerna fördelar vattenflödet längs bädden, medan biomodulernas struktur fördelar vattnet i sidled. Genom att pumpa utnyttjas hela biomodulens yta bättre.


När vattnet passerar genom biomodulen fördelas det över hela ytan och filtreras genom den biohud som bildats där. Biohuden förses med syre via ventilationsrör i båda ändar av biomodulerna.


Vattnet fortsätter ner i spridnings plattan som fördelar vattnet över infiltrationsytan och ett eventuellt förstärkningslager.


Produktfördelar

Optimerad syresättning

Ingen risk för igensättning

Hög reningsgrad

Mindre materialåtgång

 BAGA infiltrationsbäddar

Används då markförhållandena är sådana att när utgående vatten har passerat bädden så kan det infiltreras ner i underliggande mark.

BAGA markbädd

Används när marken under bädden är så tät (ex. lera) att det utgående vattnet inte kan tas upp av den underliggande marken, eller att grundvattennivån är alltför hög.